söndag 27 januari 2013

Webben och makten


I mitt arbete som chef för Brages Pressarkiv har jag på ett mycket konkret sätt kommit att arbeta med frågor om hur den nya digitala offentligheten, där i praktiken alla människor har möjlighet att delta, har kommit att påverka vårt samhälle. Som historiker och informationsexpert är jag mycket engagerad i frågan om hur och vad man kan och bör ta till vara av allt det digitala material som uppstår i dag. Frågeställningen är mycket komplex och min uppfattning är att det råder långt ifrån konsensus kring dessa frågor. I själva verket har man inte ens börjat arbeta med dem målmedvetet. 

Det skulle vara av stort värde att få veta hur det nya medielandskapet har påverkat det politiska beslutsfattandet på olika håll i världen. Journalisternas, politikernas och forskarnas verksamhetsvillkor i offentligheten har förändrats när en radikal demokratisering skett och för att tillgången på information och dess flöden har ökat och förändrats. De relativt starka trenderna mot öppnande av all slags data och nya sätt att påverka opinioner på webben utgör stora förändringar, som på grund av mediernas instabilitet gör att också dagens arkivarier står inför en radikalt ny situation. I USA är har man kommit långt exempelvis med Internet Archive och Library of Congress insamling av mikrobloggen Twitter (pdf). Men hur resonerar man kring adressinsamlingar, diskussionsforum eller myndigheternas öppna data och bevarandet av dem? Hur är det med hackerverksamheten och dokumentationen av den: hur görs den, bevaras den och är den tillgänglig för akademisk forskning? Har allt detta en samhällelig, politisk och historisk tyngd, som gör att detta får den uppmärksamhet de förtjänar som forsknings- och arkivmaterial? Nyckelfrågan är kanske hur fungerar makt i den nya offentligheten och hur används den av beslutsfattare och av aktivister av olika slag? Och vad innebär öppen myndighetsdata egentligen, på riktigt?

Det är mycket intressanta frågor tycker jag, nästan skrämmande stora. Och just som jag satt och funderade på allt detta kom nyheten om att man hackat en amerikansk myndighetssajt till minnet av  Aaron Swartz, det unga kodargeniet och öppenhetsaktivisten som nyligen tog livet av sig efter att ha blivit indragen i en absurd rättsprocess som hotade förstöra hans liv. Webben som arena för maktutövning är oerhört intressant. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar